Veilig sportklimaat

WTC de Amstel staat voor een veilig sportklimaat voor al haar leden. Wij volgen de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld.

Helaas kan een sporter wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat je wilt of verwacht. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.

Binnen WTC de Amstel zijn hiervoor Vertrouwenspersonen beschikbaar:

 • Henk Hagen (telefoon 06-5277 8056 en email henkhagen50@gmail.com) jarenlange professionele ervaring (Politie en vertrouwenspersoon bij de Europese Unie) en docent “Veilig sportklimaat” voor de KNWU;
 • Jacqueline Hugtenburg (telefoon 06-2857 5997 en email jg.hugtenburg@kpnmail.nl) oud-voorzitter WTC de Amstel, actief wielrenster en moeder van oud-jeugdleden).

De Vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De Vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Daarnaast is er binnen de KNWU ook een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Je kan hierop gratis een beroep op hen doen. De KNWU-vertrouwenscontactpersoon is Mirjam Tuithof, telefoon: 030–7513324, 06–3092 1013 en email mirjam.tuithof@knwu.nl.

Hieronder vindt je de elf gedragsregels van het NOC*NSF:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Naast deze gedragsregels kent WTC de Amstel een aannamebeleid ten aanzien van begeleiders:

 1. Alle begeleiders kennen de gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie, onderschrijven deze en leven deze actief na.
 2. Nieuwe begeleiders worden ingezet na overlegging van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
 3. Nieuwe begeleiders worden ingezet nadat minimaal 1 relevante referentie is nagegaan.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑